Wat zijn eet- en drinkstoornissen?

Kinderen die moeilijkheden hebben met eten en drinken, verslikken zich regelmatig en spugen veel. Soms krijgen ze daarom sondevoeding. Bij sondevoeding wordt de voeding door een slangetje, meestal via de neus, in de maag gebracht.

Sondevoeding wordt bij een baby of een jong kind gegeven als het moeite heeft met slikken, niet kan slikken of als slikken niet veilig is. Soms wil het kind niet slikken of weigert het voedsel, waardoor het kind te weinig voeding binnen krijgt.

De keuze voor sondevoeding heeft verschillende oorzaken. De baby is bijvoorbeeld te vroeg geboren en heeft nog onvoldoende kracht en uithoudingsvermogen om te zuigen en te slikken. Daarnaast is het mogelijk dat het slikmechanisme is verstoord door beschadiging van de mond of keel. De besturing van het slikken vanuit de hersenen kan ook niet goed functioneren. Deze stoornissen kunnen het gevolg zijn van voor, tijdens of na de geboorte opgelopen hersenletsel.

Gedurende de periode van sondevoeding oefent het kind zijn mond- en tongspieren weinig, wat ongunstig is voor de ontwikkeling van het zuigen, slikken, afhappen en kauwen. Er kan bovendien een stoornis van de spraakontwikkeling ontstaan. Als de mond- en tongspieren niet goed bewegen tijdens eten en drinken, is er namelijk kans op problemen bij de vorming van spraakklanken. Bij het spreken worden immers dezelfde spieren gebruikt als bij eten en drinken.

Eet- en drinkstoornissen?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf onderzoekt de totale motoriek en de houding tijdens het eten en drinken. De logopedist let op de aan- of afwezigheid van reflexen en doet onderzoek naar de spierspanning en gevoeligheid in en rond de mond.

Tijdens de logopedische behandeling wordt de eventueel afwijkende 'reflexactiviteit' tegengegaan, de gevoeligheid in en rond de mond verminderd en de spierspanning bij de mond gereguleerd. Eten en drinken kan dan gemakkelijker en plezieriger gaan verlopen, aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Bovendien heeft het normaliseren van de mondmotoriek positieve gevolgen voor andere bewegingen die met de mond worden gedaan, zoals praten.

Bij een kind met sondevoeding probeert Praatjuf, eventueel in samenwerking met andere disciplines, het kind regelmatig een flesje of lepelvoeding te geven. Op deze manier worden de mond- en tongspieren geoefend.

Praatjuf adviseert de ouders en/of verzorgers over de houding waarin en de wijze waarop het eten en drinken het beste gegeven kan worden. In samenwerking met de ouders en eventueel andere hulpverleners wordt ook gezocht naar geschikte hulpmiddelen die het eten en drinken vergemakkelijken, bijvoorbeeld een aangepaste stoel, lepel of beker.

Het onderzoek en de behandeling van eet- en drinkstoornissen bij kinderen worden als regel vergoed door vrijwel elke ziektekostenverzekeraar, na verwijzing door huisarts of medisch specialist. Logopedische behandeling die plaatsvindt in een instelling is bij de bedprijs inbegrepen, maakt deel uit van het dagbehandelingstarief of wordt als poliklinische verrichting vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Wat is psychomotore retardatie?

Psychomotoriek is de verzamelnaam voor alle bewegingen die de psychische gesteldheid van iemand tonen: de gebaren, de gelaatsuitdrukking, de wijze van bewegen en de manier waarop iemand spreekt.

Soms verloopt de ontwikkeling van de psychomotoriek vertraagd, de zgn. psychomotore retardatie. Deze diagnose wordt vaak op zeer jonge leeftijd gesteld bij kinderen die zowel een lichamelijke als een geestelijke achterstand in de ontwikkeling hebben.

Bij psychomotore retardatie kunnen verschillende problemen ontstaan. Verstoorde mondbewegingen kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden veroorzaken met eten en drinken. Het kind kan dan niet afbijten of kauwen, drinken uit een beker is vaak moeilijk.

Er kunnen ook problemen in de spraak- en taalontwikkeling ontstaan: het kind heeft de behoefte om iets te vertellen, maar kent de woorden niet. Soms begrijpt het kind niet wat er in zijn omgeving gebeurt en wat er gezegd wordt. Of het kind praat wel, maar is onverstaanbaar. Ouders herkennen dan de bepaalde klankcombinaties die het kind steeds herhaalt in specifieke situaties. In een ander geval kan het kind alleen met zijn gelaatsuitdrukking iets aan de omgeving duidelijk maken.

Als deze problemen niet tijdig onderkend worden, kunnen er gedragsproblemen en/of emotionele problemen ontstaan. Het is dus belangrijk zo vroeg mogelijk deskundige hulp in te roepen.

psychomotore retardatie?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf onderzoekt de mondbewegingen, de manier waarop gegeten en gedronken wordt, de spraak- en taalontwikkeling en de manier waarop het kind contact maakt. Aan de hand van dit onderzoek begeleidt de logopedist vervolgens zowel het kind als de ouders.

Tijdens deze begeleiding oefent Praatjuf bijvoorbeeld de mondbewegingen en de spraak met het kind. Het stimuleren van zijn taalontwikkeling kan eveneens onderdeel van de behandeling zijn. Ook kan de logopedist de ouders adviezen geven om het eten en drinken zo goed mogelijk te laten verlopen. Als resultaat van logopedische therapie verminderen of verdwijnen eet- en drinkproblemen en kan het kind zich uiten binnen zijn mogelijkheden.

Kinderen met de diagnose psychomotore retardatie komen vaak terecht in het speciaal onderwijs of gaan naar een kinderdagverblijf, waar meestal een logopedist aanwezig is.

Het onderzoek en de behandeling van psychomotore retardatie worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat zijn slikstoornissen?

Tijdens het eten en drinken is een goede samenwerking tussen lippen, tong, kaken, gehemelte en keel noodzakelijk. De mond moet voldoende geopend en gesloten kunnen worden en het gevoel in en rond de mond moet normaal zijn.

Normaliter wordt vast voedsel door de kaken vermalen en vervolgens door de tong naar de keel gebracht. Het gehemelte sluit de neusweg af en de slikreflex zorgt ervoor dat voedsel/drank in de slokdarm komt. Tegelijkertijd wordt de luchtpijp afgesloten om verslikken te voorkomen. Via de slokdarm komt voedsel/drank uiteindelijk in de maag terecht.

Na hersenletsel (CVA, ongeval, tumor), een aandoening van het zenuwstelsel (Parkinson, ALS) of na een operatie in het hoofd- en halsgebied kunnen stoornissen in het slikproces ontstaan. Daarbij loopt bijvoorbeeld voedsel (of speeksel) uit de mond of het voedsel blijft in

de mond/keel plakken. Ook kan voedsel/drank teruggegeven worden via de neus en kan voedsel/drank in de luchtpijp komen, wat meestal leidt tot hevig hoesten en benauwdheid. Soms is het daarom noodzakelijk het eten via een sonde toe te dienen.

De gevolgen van slikstoornissen kunnen van medische aard zijn, bijvoorbeeld longontsteking bij vaak en ernstig verslikken. Moeilijkheden met slikken kunnen ook tot sociale problemen leiden, bijvoorbeeld bij restaurantbezoek.

slikstoornissen?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf doet uitgebreid slikonderzoek naar de oorzaak van de slikstoornis en stelt vast in welke fase van het slikproces de stoornis plaatsvindt. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een kno-arts en/of een radioloog.

Gedurende de behandeling verbetert Praatjuf de verschillende bewegingen in het slikproces; vele oefeningen voor tong, lippen en gehemelte zijn hiervoor beschikbaar. Ook het slikken zelf wordt getraind. Hierbij geeft Praatjuf advies over de samenstelling van het voedsel, de manier waarop het wordt aangeboden of toegediend, de beste houding waarin geslikt kan worden en over aanpassingen in eet- en drinkgerei.

De resultaten van de slikbehandeling zijn in grote mate afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis. Er kunnen beperkingen blijven bestaan, waardoor bijvoorbeeld een specifieke voedselbereiding noodzakelijk blijft of bepaalde voedingsmiddelen niet meer geslikt kunnen worden.

Het onderzoek en de behandeling van slikstoornissen worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?

Afwijkende mondgewoonten, zoals ademen door de mond, afwijkend slikken en ook duimzuigen, hebben negatieve gevolgen voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor.

De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is. Er zijn verschillende factoren die de neusdoorgang kunnen vernauwen, verkoudheid en allergie bijvoorbeeld. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd, het zgn. mondademen.

Als de neus weer doorgankelijk is en het mondademen toch blijft bestaan, kunnen de mondspieren verslappen. Dit heeft verschillende gevolgen.

Bij mondademen droogt bovendien de mond uit, waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt gereinigd. De kans op oorontsteking neemt hierdoor toe.

Een ander gevolg van mondademen is het zgn. afwijkend slikken. Mondademen leidt er namelijk toe dat de tong laag onder in de mond ligt, de tong wordt dan tussen de tanden geperst bij het slikken. Doordat de tong tijdens dit afwijkend slikken telkens tegen de tanden duwt, kunnen de tanden scheef gaan staan. De tong kan ook bij het spreken tussen de tanden komen; slissen en onduidelijk spreken zijn dan het gevolg.

Afwijkend slikken kan ook voorkomen als er wel gewoon door de neus geademd wordt.

Duimzuigen kan ook uitgroeien tot een afwijkende mondgewoonte. Het zuigen op een duim, vinger of speen is uiteraard normaal bij een baby en peuter. Ze hebben nog een grote zuigbehoefte en het duimzuigen geeft ze veiligheid. Als kinderen echter ouder worden en blijven duimzuigen, is er sprake van een afwijkende gewoonte. De tanden kunnen dan scheef gaan groeien.

afwijkende mondgewoonten

Wat doet de logopedist?

Praatjuf kan adviseren bij de behandeling van afwijkende mondgewoonten en de meest effectieve therapie bepalen.

Mondademen bij kinderen moet zo vroeg mogelijk worden gestopt, terugkerende verkoudheid en oorontsteking kunnen dan worden voorkomen. De behandeling van mondademen door Praatjuf is vooral gericht op de lipsluiting. De logopedist geeft zowel oefeningen die de spieren van de tong en de lippen versterken, als oefeningen die het ademen door de neus bevorderen.

Afwijkend slikken hoeft pas na de wisseling van de voortanden aangepakt te worden. Soms is het wenselijk het duimzuigen voor de wisseling van de voortanden af te leren, omdat het een nadelige invloed heeft op de gebitsontwikkeling.

Het onderzoek en de behandeling van afwijkende mondgewoonten worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021