Wat is slechthorendheid?

Een kind leert spreken door veel klanken na te doen en te herhalen. Het ontdekt dan dat klanken betekenis hebben en gaat zijn eigen klanken bijsturen, zodat ze gaan lijken op de taal die hij om zich heen heeft gehoord.

Een slechthorende baby zal echter niet of nauwelijks reageren op zijn eigen gebrabbel en op de klanken uit zijn omgeving. Hij leert de betekenis van geluiden en spraak dus onvoldoende herkennen. Een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken, is dan het gevolg. Deze achterstand kan ook op volwassen leeftijd nog bestaan.

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat een kind slechthorend is. De huisarts verwijst het kind dan eerst naar de kno-arts, eventueel volgt onderzoek in een audiologisch centrum.

Meer informatie over aangeboren slechthorendheid: www.fenac.nl

Slechthorendheid

Wat doet de logopedist?

Als het gaat om een kind met aangeboren slechthorendheid, onderzoekt Praatjuf eerst of er sprake is van taal- en spraakachterstand, en hoe groot deze is. Zowel het begrijpen als het uiten van taal worden dan onderzocht. In de logopedische behandeling besteedt Praatjuf vervolgens aandacht aan het verminderen van de taalachterstand en het aanleren van een goede uitspraak. De logopedist geeft ook specifieke hoortraining en leert het kind liplezen (het zgn. spraakafzien).

Praatjuf begeleidt ook de ouders, leert indien nodig omgaan met een hoortoestel en adviseert bij andere technische hulpmiddelen voor slechthorenden. In het algemeen wordt door de logopedische behandeling de achterstand van het kind  ingelopen. Bij ernstige slechthorendheid kan verwijzing naar een school voor slechthorende kinderen nodig zijn.

Bij volwassenen met een aangeboren slechthorendheid richt Praatjuf de behandeling vooral op hernieuwde aandacht voor de uitspraak en het liplezen.

Het onderzoek en de behandeling bij slechthorendheid worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Verworven slechthorendheid?

Als slechthorendheid op latere leeftijd ontstaat, dus na de eerste levensjaren, gaat het om verworven slechthorendheid. Verworven slechthorendheid heeft niet direct invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak, maar geeft wel gehoorproblemen.

Verworven slechthorendheid kan veroorzaakt worden door een ongeval, door een infectieziekte of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Een andere oorzaak is de zgn. lawaaibeschadiging. Deze kan bijvoorbeeld ontstaan in een lawaaiige werksituatie, zoals in een zagerij,  maar ook door het geregeld blootstaan aan zeer harde geluiden, zoals op een schietbaan, in een muziekband of in een discotheek.

Bij het ouder worden is slijtage van het binnenoor de grootste oorzaak van het slechter horen, de zgn.  ouderdomsslechthorendheid.

Als gevolg van de slechthorendheid ontstaan verschillende problemen. De deurbel en de telefoon worden minder goed gehoord, muziek klinkt vaak vervormd. Het onderlinge contact wordt verstoord omdat de spraak niet goed verstaan wordt, vooral in een lawaaiige omgeving. Een slechthorende kan zich hierdoor echt buitengesloten voelen.

Bij slechthorendheid verwijst de huisarts naar de kno-arts voor een gehoortest, eventueel volgt onderzoek in een audiologisch centrum.

Meer informatie over verworven slechthorendheid: www.nvvs.nl en www.fenac.nl

verworven Slechthorendheid?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf kan een gehooronderzoek doen en indien nodig adviseren over het aanpassen van een hoortoestel. De logopedist begeleidt de slechthorende en zijn omgeving bij het leren omgaan met een hoortoestel en adviseert bij andere technische hulpmiddelen.

Een hoortoestel lost echter niet alle problemen op. De logopedische behandeling is er daarom op gericht de communicatie zoveel mogelijk te herstellen. Leren liplezen kan belangrijk zijn, het liefst met oefenen in groepsverband.

Het onderzoek en de behandeling bij verworven slechthorendheid worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat betekent een middenoorontsteking?

Als het gehoor zich herstelt, blijkt meestal dat de achterstand in de spraak- en taalontwikkeling ook ingehaald wordt. Dit inhalen kost echter wel kostbare tijd. Bovendien kunnen de spraak- en taalproblemen groter worden als het middenoor vaak ontstoken raakt. Logopedische therapie is dan van belang, ook om (latere) leermoeilijkheden op school te voorkomen.

In deze therapie traint Praatjuf het luisteren, de spraak en de taal zoveel mogelijk in een spelsituatie. De logopedist leert het kind dan bijvoorbeeld op speelse wijze om door de neus te ademen. Het ademen door de neus is onder meer belangrijk voor een juiste functie van het middenoor. Deze behandeling wordt meestal met goed resultaat beëindigd. Dit hangt af van de duur, de mate en de aard van het gehoorverlies.

Het onderzoek en de behandeling van spraak- en taalproblemen ten gevolge van middenoorproblemen worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Middenoorontsteking?

Wat doet de logopedist?

'Doofheid op latere leeftijd' is doofheid die ontstaat na de voltooiing van de spraak- en taalontwikkeling.  Iemand heeft dus gewoon leren spreken en de verstaanbaarheid van de spraak is ook goed. Doofheid op latere leeftijd is dus heel anders van aard dan de aangeboren doofheid of de doofheid die op zeer jonge leeftijd optreedt.

Het gehoorverlies op latere leeftijd kan plotseling ontstaan, de zgn.  plotsdoofheid. Het gehoor kan ook geleidelijk verloren gaan en wordt dan 'laatdoofheid' genoemd. Dit laatste moet niet verward worden met de ouderdomsslechthorendheid, waarbij het gehoor slechter wordt door versnelde veroudering van het binnenoor.

Wanneer iemand op latere leeftijd doof wordt, heeft dat zeer ingrijpende gevolgen. Er ontstaan grote problemen in de communicatie, bij het zelfstandig functioneren en op het werk. Bij plotsdoofheid gebeurt dit soms van de ene op de andere dag. Er is een verleden als horende en het verlies van het gehoor wordt goed beseft. Soms is het met behulp van een hoortoestel nog wel mogelijk enig geluid waar te nemen, maar dit is niet genoeg om spraak te verstaan.

Doofheid op latere leeftijd

Met doofheid op latere leeftijd wordt doofheid bedoeld die ontstaat nadat de spraaken taalontwikkeling zijn voltooid. Men heeft dus gewoon leren spreken en de verstaanbaarheid van de spraak is goed. Dit is een duidelijk verschil met de aangeboren doofheid of de doofheid die op zeer jonge leeftijd optreedt.

Het gehoorverlies kan plotseling ontstaan, de zogenaamde plotsdoofheid. Het gehoor kan ook in een aantal jaren verloren gaan en wordt dan laatdoofheid genoemd. Dit laatste moet niet verward worden met de zogenaamde ouderdomsslechthorendheid, waarbij het gehoor slecht wordt door versnelde veroudering van het binnenoor.

Wanneer men op latere leeftijd doof wordt, heeft dat zeer ingrijpende gevolgen. Er ontstaan grote problemen in de onderlinge communicatie, in het zelfstandig functioneren en in het werk. Bij plotsdoofheid gebeurt dit soms van de ene op de andere dag. Er is een verleden als horende en het verlies van het gehoor wordt goed beseft. Soms is het met behulp van een hoortoestel nog wel mogelijk enig geluid waar te nemen, maar dit is niet genoeg om spraak te verstaan.

Wat doet de logopedist?

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021