Wat is een zwakke stem?

Het stemapparaat, de larynx, is niet bij alle mensen hetzelfde gebouwd. Er bestaan verschillen in grootte, vorm en skeletopbouw. Dit verklaart ook het verschil tussen een mannen- en vrouwenstem. De bouw van de larynx bepaalt in belangrijke mate hoe sterk de stem is.

Bij een zwakke stem is meer kracht en spierspanning nodig om met een gemiddelde luidheid te kunnen praten en om dit langere tijd vol te houden. Vaak leidt dit tot overbelasting en verkeerd gebruik van de stem. Heesheid, pijn en vermoeidheid bij het spreken zijn dan het gevolg. Veel schrapen, kuchen en hoesten zijn het effect van deze irritaties, maar ze verergeren ook de klachten.

Vooral in spreekberoepen leidt een zwakke stem tot problemen. De stem heeft dan bijvoorbeeld te weinig draagkracht om les te kunnen geven in rumoerige klaslokalen, of de stem laat het afweten bij (langdurig) spreken in een grote ruimte. Met een zwakke stem zingen in een koor kan ook stemproblemen geven.

Zwakke stem?

Wat doet de logopedist?

Als onderzoek door een kno-arts geen afwijkingen aan de stembanden laat zien, kan Praatjuf de stem verder onderzoeken. De mogelijkheden van de stem, zoals de hoogte, luidheid en draagkracht,  worden dan bepaald. Het voornaamste doel van de logopediebehandeling is om de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten.

Dit kan worden bereikt door allerlei oefeningen, zoals ontspanningsoefeningen, ademoefeningen,  stemoefeningen en oefeningen voor een duidelijke uitspraak. Belangrijk is ook het aanleren van een goede houding tijdens het spreken. Stemsparende ofwel  zgn. stemhygiënische adviezen kunnen ook nuttig zijn. Praatjuf besteedt dan aandacht aan factoren bij de arbeidsomstandigheden, zoals de akoestiek en het omgevingslawaai.

Een in aanleg zwakke stem kan door training echter geen sterke stem met vele mogelijkheden worden. Wel zal het stemgebruik economischer worden en daardoor minder belastend zijn. De stemklachten nemen hierdoor vrij snel af.

Het onderzoek en de behandeling van een zwakke stem worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is COPD?

COPD is de verzamelnaam voor een aantal langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem. Een duidelijke oorzaak is niet bekend. COPD kan op elke leeftijd voorkomen.

De luchtwegen van mensen met COPD reageren sterk op prikkels van buitenaf, zoals huisstof, tabaksrook en temperatuurverschillen. Het ademen lijkt dan niet meer vanzelf te gaan. Er ontstaat kortademigheid door benauwdheid en elke ademhaling is te horen. Iemand heeft dan het gevoel te weinig lucht te krijgen, waardoor spanning en nervositeit optreden. Soms wordt er ook veel gehoest. Infecties en inspanning verergeren deze klachten. De ene persoon heeft altijd last van ademproblemen, de andere periodiek of in specifieke situaties, zoals een astma-aanval bij weersverandering. Dit is afhankelijk van het soort COPD en ook van de mate waarin de ziekte zich manifesteert.

Adem is een basisvoorwaarde om te kunnen spreken. Mensen met COPD kunnen dan ook problemen hebben met praten. Door de korte adem kunnen maar weinig woorden na elkaar gezegd worden. Er wordt vaak en duidelijk hoorbaar ingeademd, soms op onlogische punten tijdens het praten. Het spreken is hierdoor moeilijker te verstaan. Door deze manier van ademen tijdens het spreken worden de stembanden overbelast en heesheid kan het gevolg zijn. Langer spreken is dan vermoeiend. Vooral in een spreekberoep kunnen mensen met COPD hiervan veel last hebben.

COPD?

Wat doet de logopedist?

De logopedische behandeling van Praatjuf is er vooral op gericht om de ademmogelijkheden van COPD-cliënten met oefeningen te vergroten en zoveel mogelijk te behouden, ook tijdens inspanning en bij spanning. Praatjuf geeft de cliënt inzicht in het adempatroon en leert wat te doen bij dreigende of plotselinge benauwdheid. Hierdoor wordt de aanval niet onnodig verlengd en ontstaat er geen paniek.

Mensen met COPD komen door de spanning en de kortademigheid vaak in een heel gespannen adempatroon terecht. Praatjuf leert hen daarom belangrijke ontspanningsoefeningen en oefeningen voor een goede houding. Daarnaast zorgen stemoefeningen en ademoefeningen, die gebruikt kunnen worden tijdens het spreken, ervoor dat praten minder moeite kost. Praatjuf leert kinderen dergelijke oefeningen op een speelse manier.

Logopedische behandeling kan COPD niet genezen. Wel kan iemand met COPD leren om zijn adem en stem binnen de beperkingen van zijn ziekte zo goed mogelijk te gebruiken.

Het onderzoek en de behandeling bij COPD worden als regel vergoed door vrijwel elke ziektekostenverzekeraar, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is hyperventilatie?

Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor er extra veel koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Het gevolg is dan dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en er een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt.

Een groot aantal lichamelijke reacties is dan het gevolg, zoals duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Meestal ervaren mensen deze symptomen als zeer beangstigend. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van ademen (chronische vorm). Hyperventilatie komt voor bij kinderen en bij volwassenen.

Hyperventilatie hangt vaak samen met spanningen. Soms is er een duidelijk aanwijsbare oorzaak, zoals betrokkenheid bij een verkeersongeval of het overlijden van een naaste. Vaak echter gaat het om mensen met gevoelens van onzekerheid en angst, mensen die niet goed kunnen omgaan met de vele uitdagingen van het leven.

Hyperventileren kan ook uitsluitend een verkeerde ademgewoonte zijn en komt vaak voor in combinatie met voortdurend door de mond ademen. Tenslotte kunnen hyperventilatieklachten ontstaan als iemand te snel en vrijwel zonder pauzes spreekt.

Hyperventilatie?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf overziet alle voorwaarden voor het spreken en is daarom goed in staat om mensen met hyperventilatieklachten te behandelen. Samen met de cliënt wordt eerst de afwijkende wijze van ademen, en alles wat daarmee in verband staat, in kaart gebracht. Vervolgens wordt de hyperventilatie gericht behandeld. Bij zeer ernstige problemen verwijst de logopedist.

Tijdens de behandeling krijgen mensen inzicht in de problemen die met de hyperventilatieklachten samenhangen en leren ze  hoe ze deze kunnen oplossen. De logopedist leert de cliënt een functioneel en evenwichtig adempatroon toe te passen; in rust, tijdens spreken en bij andere lichamelijke inspanning.  Ook wordt geleerd een aanval van hyperventilatie af te breken. Algemene ontspanningsoefeningen maken deel uit van de behandeling.

Het onderzoek en de behandeling van hyperventilatie worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat zijn keelklachten bij intensief stemgebruik?

Mensen die in het dagelijks leven hun stem intensief moeten gebruiken, bij spreken en/of zingen, kunnen keelklachten krijgen.

Intensief stemgebruik vermoeit namelijk de keel. Deze vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden, zodat de spreker/zanger zich aan het einde van de dag soms doodop voelt. Soms er is dan het gevoel dat een slijmpropje in de keel niet weggeslikt kan worden. De geïrriteerde keel kan ook branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen. Deze klachten komen ook voor bij veelvuldig keelschrapen en kuchen.

Iedereen kan zulke keelklachten krijgen, bijvoorbeeld na hard en veel praten op een feest. De keelklachten zijn dan van tijdelijke aard. Als keelpijn na intensief stemgebruik echter regelmatig blijft voorkomen, kan daarvan zoveel hinder worden ondervonden dat de zin om te praten afneemt. Bovendien kunnen mensen met een spreekberoep op den duur stemklachten ontwikkelen: ze worden hees en kunnen hun stem niet meer gebruiken zoals ze willen.

Keelklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. De kno-arts zal andere oorzaken uitsluiten.

Keelklachten bij intensief stemgebruik?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf verricht onderzoek naar de keelklachten, stelt de logopedische diagnose en maakt een behandelplan. In de behandeling besteedt de logopedist ook aandacht aan de lichaamshouding, de voorwaarde voor goed stemgebruik.

De logopedist en de cliënt werken samen aan de ademhaling (adembeweging en -ritme) en aan een ontspannen gebruik van de stem. Praatjuf beschikt hierbij over verschillende technieken en oefeningen. De logopedist geeft stemsparende adviezen, ook wel stemhygiënische adviezen genoemd, en besteedt ook aandacht aan arbeidsomstandigheden, zoals akoestiek en omgevingslawaai.

Als de cliënt de stemsparende maatregelen ter harte neemt en zich de aangereikte technieken eigen maakt, kunnen de keel- en stemklachten geheel verdwijnen.

Het onderzoek en de behandeling van keelklachten bij intensief stemgebruik wordt als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is strottenhoofdkanker?

Strottenhoofdkanker is een van de vele vormen van kanker: een kwaadaardige tumor in het strottenhoofd. Hoe deze vorm van kanker precies ontstaat, is onbekend. Wel is bekend dat roken, vooral het inhaleren van sigaretten-  en sigarenrook, en alcoholgebruik de kans op deze vorm van kanker vergroten. Strottenhoofdkanker komt meer bij mannen voor dan bij vrouwen.

De eerste klachten zijn afhankelijk van de plaats van de tumor. Bij een tumor die ontstaat bij de stembanden, treedt heesheid op. Deze heesheid begint wisselend van aard, maar wordt steeds erger. Hoe vroeger de tumor ontdekt wordt, hoe minder schade er kan ontstaan. Bij aanhoudende heesheid of vage slikklachten is het daarom raadzaam naar de huisarts te gaan.

Door middel van een kijkoperatie, waarbij een stukje weefsel wordt weggenomen voor onderzoek, kan strottenhoofdkanker vastgesteld worden. Vervolgens zijn er verschillende behandelmethoden, vaak in combinatie.

De meest toegepaste behandelingen zijn:

  • een bestralingskuur (radiotherapie),
  • een operatie (meestal wordt een deel van de stemplooien of een stemplooi geheel weggehaald, soms moet het hele strottenhoofd worden verwijderd),
  • een behandeling met medicijnen (chemotherapie).

Voor meer informatie: www.kankerpatient.nl/nsvg

Strottenhoofdkanker?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf doet onderzoek naar de nog overgebleven mogelijkheden van de stem.

Wanneer een kleine stemplooi-operatie of een bestralingskuur heeft plaatsgevonden, kan de logopedist leren de nog overgebleven mogelijkheden van de stem te benutten. In de behandeling wordt onder meer aandacht gegeven aan de lichaamshouding, een belangrijke voorwaarde voor goed stemgebruik. De logopedist werkt samen met de cliënt ook aan de ademhaling en aan een economische manier van stemgebruik.

Na verwijdering van het hele strottenhoofd, de zgn. laryngectomie, moet iemand op een andere manier leren spreken. Met het strottenhoofd zijn immers ook de stemplooien verwijderd. De slokdarmspier kan het werk van de stemplooien in dat geval overnemen: er moet dan lucht langs deze spier gaan, zodat deze in trilling gebracht wordt. De logopedist gebruikt een techniek die verwant is aan 'boeren', zo ontstaat geluid waarmee de cliënt kan leren spreken. De logopedist geeft hierbij advies en begeleiding.

Tegenwoordig wordt vaak een zgn. ventielstemprothese geplaatst, ook 'knoopje' of ‘button’ genoemd. Meestal kan iemand hiermee na de operatie al vrij snel spreken. Eventueel wordt er gebruik gemaakt van elektronische spreekapparatuur. Na de logopedische behandeling kan de cliënt zich meestal weer goed verstaanbaar maken.

Het onderzoek en de behandeling bij strottenhoofdkanker worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is stembandverlamming?

De stembanden ofwel stemplooien bevinden zich in het strottenhoofd. Wanneer de twee stemplooien tijdens de uitademing tegen elkaar aan gebracht worden, gaan ze trillen en ontstaat er stemgeluid. Bij zgn. stembandverlamming staat een van de stemplooien stil, staan beide stemplooien stil of is de spanning van de stemplooien verstoord. Hierdoor ontstaan problemen bij het stemgebruik, het ademen en/of bij het slikken. Een stembandverlamming komt voornamelijk voor bij volwassenen.

Een stembandverlamming kan worden veroorzaakt door een virusinfectie, een beschadiging (door een ongeval bijvoorbeeld) of door een operatie aan de schildklier, longen of het strottenhoofd. Een beroerte kan ook een stembandverlamming tot gevolg hebben. Soms is de oorzaak van een stembandverlamming niet te achterhalen. De kno-arts stelt de diagnose.

De gevolgen van een stembandverlamming hangen af van de plaats waar de stemplooien stilstaan en/of een of beide stemplooien zijn aangedaan. Een stemplooi kan stilstaan in het midden van het strottenhoofd of meer aan de zijkant.

Als een stemplooi in het midden stilstaat, klinkt de stem vrij goed: de stemplooien kunnen elkaar raken en dus voor geluid zorgen. Wel zijn de mogelijkheden van de stem (luidheid, toonhoogte) beperkt. Er kunnen ook problemen bij het ademen zijn. Soms staan beide stemplooien in het midden stil. Het stemgebruik is dan redelijk goed, maar er is forse ademnood omdat er weinig lucht in en uit kan stromen.

Als de stemplooi meer aan de zijkant stilstaat, zijn er geen ademproblemen, maar wel problemen met de stem. De stem is hees of kan wegvallen en hogere en/of lagere tonen kunnen niet gemaakt worden. Tenslotte kunnen beide stemplooien in zijwaartse positie stilstaan. Er is dan geen ademnood, maar de stem zal zeer hees zijn, omdat de stemplooien elkaar niet meer kunnen raken.

Stembandverlamming?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf begint met onderzoek naar onder andere de stemkwaliteit en het stemgebruik. De logopedist beoordeelt naar aanleiding van de resultaten en de gegevens van de kno-arts of de stemkwaliteit door middel van adem- en stemoefeningen te verbeteren is. Dit hangt af van het type verlamming en de positie van de stilstaande stemplooien.

Praatjuf zal bijvoorbeeld, wanneer de stemplooi in zijwaartse positie stilstaat, proberen om met speciale oefeningen de nog bewegende stemplooi over de middellijn heen te krijgen en zodoende met de stilstaande stemplooi contact te laten maken. Als dat lukt, zal de stemkwaliteit verbeteren. Hierbij wordt ook gelet op een juiste toonhoogte en ademdruk.

Soms moet er eerst chirurgisch ingegrepen worden. Hierna zal altijd logopedische therapie gegeven moeten worden om de stem zo goed mogelijk te leren gebruiken. De logopedist begeleidt bij het weer gaan belasten van de stem in de werk- en/of thuissituatie.

Praatjuf behandelt ook cliënten bij wie de stembandverlamming is veroorzaakt door een verworven neurologische stoornis. Maaike Hendriks en andere teamleden zien regelmatig cliënten bij wie de stembandverlamming is ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte.

Het onderzoek en de behandeling van stembandverlamming worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021