Wat is een vertraagde spraak- en taalontwikkeling?

Er is sprake van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling als een jong kind in spraak en taal duidelijk achterblijft bij zijn leeftijdgenootjes. Het kind spreekt bijvoorbeeld (nog) niet of opvallend weinig, het spreekt in onvolledige, kromme zinnen en/of het spreken is minder goed verstaanbaar. Soms begrijpt het kind ook niet goed wat er gezegd wordt.

Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Het komt echter ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig, of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

vertraagde spraak- en taalontwikkeling?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf doet uitgebreid onderzoek naar de spraak en taal van het kind. De logopedist maakt onder meer gebruik van gestandaardiseerde testen. Nader onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of kno-arts kunnen ook nodig zijn.

De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij de 'indirecte' therapie instrueert en begeleidt Praatjuf de ouders of verzorgers bij de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de 'directe' logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen het  kind en de logopedist centraal.

Praatjuf traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken, is er aandacht voor de voorwaarden om tot spreken te komen: oogcontact, het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander en dergelijke. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de logopedische behandeling betrokken.

In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventueel bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

Al voor hun tweede jaar kunnen kinderen bij Praatjuf terecht. Maaike Hendriks volgde een opleiding tot preverbaal logopedist en behandelt regelmatig baby's en jonge kinderen.

Het onderzoek en de behandeling van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is communicatie en verstaanbaarheid bij meertalige volwassenen?

Bij communicatie tussen Nederlandstalige en anderstalige volwassenen is een goede kennis van de Nederlandse taal niet het enige belangrijke. Het verstaanbaar spreken en het in acht nemen van de geldende communicatieregels vormen een essentieel onderdeel van het communiceren in een andere taal.

Voor allochtone mensen die de Nederlandse taal leren, kan het verstaanbaar Nederlands spreken een probleem zijn. Tot zijn twaalfde jaar kan een mens accentloos een tweede taal leren spreken, vanaf twaalfjarige leeftijd is dit veel moeilijker.

Sommige Nederlandse klanken en klankcombinaties kunnen door mensen die het Nederlands als tweede taal leren, moeilijk worden uitgesproken. Het hangt af van de betreffende moedertaal welke Nederlandse klanken de moeilijkheden geven. De juiste toepassing van woordklemtonen, zinsklemtonen, zinsintonatie en zinsritme helpen de verstaanbaarheid vergroten.

Communicatie verloopt in elke cultuur volgens de eigen cultuurbepaalde regels en gedragscodes. In Nederland is het bijvoorbeeld beleefd iemand aan te kijken, in Aziatische landen is dat juist niet beleefd. Mensen kunnen zo onzeker zijn over het communiceren in het Nederlands, dat ze heel zacht of onduidelijk spreken of zelfs niets durven zeggen.

Sommige anderstaligen zijn het in hun moedertaal niet gewend om langere woorden of zinnen uit te spreken: hun adem is al 'op' als ze pas halverwege het woord of de zin zijn. Soms kunnen mensen lange woorden of zinsconstructies niet onthouden en dus niet goed uitspreken, omdat ze in de moedertaal gewend zijn om met korte woorden en zinnen te praten.

communicatie en verstaanbaarheid bij meertalige volwassenen?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf is deskundig in het begeleiden en verbeteren van de communicatie en verstaanbaarheid van meertalige volwassenen. De lessen Nederlands als tweede taal worden onder meer aangeboden op Regionale Opleidingen Centra, Internationale Schakelklassen en particuliere taalinstituten. De logopedist maakt deel uit van de sectie NT2 van deze instellingen. Praatjuf kan daarnaast ook zelf trainingen communicatie en verstaanbaar spreken verzorgen, zowel voor groepen als individuele cursisten.

Een belangrijke succesfactor is de steun van de directe familie/omgeving die de anderstalige steunt en aanmoedigt bij het leren van de Nederlandse taal. De logopedist kan ook dit proces begeleiden.

Meertaligheid bij kinderen?

Kinderen zijn twee- of meertalig als ze tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan een taal. Meertalige kinderen zijn bijvoorbeeld kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kindercentra en/of op school het Nederlands als tweede taal.

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Als gevolg van een wisselend, gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces. Een taalachterstand leidt bovendien vaak tot een leerachterstand, waardoor de schoolprestatie van deze meertalige kinderen gevaar loopt.

Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. Dit kan leiden tot angst om te praten en tot sociale isolatie.

Tijdige (voorschoolse) onderkenning van de taalproblemen en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevorderen de taalontwikkeling en verbeteren de kansen van deze meertalige kinderen.

Meertaligheid?

Wat doet de logopedist?

Meertalige kinderen met een spraak- en taalstoornis hebben logopedische begeleiding nodig. Deze begeleiding richt zich op de communicatieproblemen, de verstaanbaarheid in het Nederlands en die in de moedertaal. Samenwerking met de mensen in de directe omgeving van het kind, is daarbij een vereiste. Soms wordt de hulp van een tolk ingeroepen om goed met hen te communiceren.

Praatjuf kan een bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van spraak- en taalontwikkelingsachterstanden bij meertalige kinderen tot twaalf jaar.

Bijvoorbeeld door:

  • deskundigheidsbevordering van kinderleid(st)ers / leerkrachten,
  • deskundigheidsbevordering van consultatiebureau-artsen en wijkverpleegkundigen,
  • bevordering van de deelname van meertalige kinderen aan voorschoolse voorzieningen,
  • bevordering van het gebruik van taalactiveringsprogramma’s in deze voorzieningen,
  • afstemming tussen kindercentra en basisscholen,
  • begeleiding van en voorlichting aan ouders,
  • stimulering en ontwikkeling van taalbeleid in het (speciaal) basisonderwijs.

Op dit moment wordt de logopedische behandeling van meertalige kinderen met een stoornis in de eerste taal vergoed door de zorgverzekeraars. Het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid kan de preventieve activiteiten zoals deskundigheidsbevordering bekostigen.

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een ongeval, een hersentumor of een andere aandoening in de hersenen.

Afasie komt meestal voor bij oudere mensen, maar ook bij jongeren kan hersenletsel ontstaan met afasie als gevolg. Verbetering van de taalproblemen treedt op in de eerste drie tot zes maanden van het herstel.

Mensen met afasie hebben problemen met het begrijpen van gesproken taal en/of het spreken, lezen en schrijven. Er zijn verschillende soorten afasie, afhankelijk van de ernst en de combinatie van verschijnselen. Iemand met afasie begrijpt niet altijd precies wat er tegen hem gezegd wordt; hij vangt bijvoorbeeld alleen trefwoorden op en bedenkt zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.

Ook de spraak is gestoord bij mensen met afasie.  Men heeft vaak woordvindingsproblemen en gebruikt regelmatig een ander woord dan het bedoelde. Ook kan men moeite hebben met het maken van zinnen. Door deze stoornissen kan het voor de omgeving moeilijk zijn om te begrijpen wat er wordt bedoeld. Zowel de problemen met het begrijpen van taal als het uiten van taal, zorgen voor stoornissen in de communicatie.

Er kunnen ook problemen ontstaan met lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Iets opschrijven tijdens een telefoongesprek kan ook moeilijk zijn.

Meer informatie over afasie: www.afasie.nl

Afasie

Wat doet de logopedist?

Praatjuf doet eerst onderzoek naar de taal en de communicatie van de persoon met afasie. De resultaten worden zowel met de cliënt als met de directe omgeving besproken. De logopedist geeft voorlichting en adviezen aan de familie en omgeving.

De logopedische behandeling is individueel gericht. Vaak worden er oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de cliënt en de directe omgeving geleerd hoe ze op een andere manier dan vroeger met elkaar kunnen communiceren.

 Als blijkt dat een communicatiehulpmiddel zinvol is, zal de logopedist hierbij adviseren en begeleiden. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van vele factoren en daarom moeilijk voorspelbaar.

Het onderzoek en de behandeling van afasie worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist. Als de logopedische behandeling plaatsvindt in een instelling, maakt deze deel uit van de bedprijs of het dagbehandelingstarief.

Taal- en spraakstoornissen bij dementie

Dementie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen, veelal als gevolg van de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend voor dementie is geheugenstoornis. Daarnaast treden er andere stoornissen op, afhankelijk van de oorzaak van de dementie. Taal- en/of spraakstoornissen kunnen bij alle vormen van dementie voorkomen.

Bij een taalstoornis kan iemand zijn gedachten niet meer omzetten in woorden, zinnen en een verhaal. Ook kunnen er kunnen problemen zijn met het begrijpen van gesproken en geschreven taal. Een spraakstoornis betreft alleen de spraak: woorden en zinnen worden niet goed of niet duidelijk uitgesproken.

De oorzaak van de dementie bepaalt hoe en waar de hersenen getroffen worden en welke taal- en/of spraakstoornissen optreden. Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er taalproblemen, aanvankelijk vooral zgn. woordvindingsproblemen. Met het verergeren van de ziekte krijgt de patiënt steeds meer moeite om duidelijk te maken wat hij bedoelt en ook om anderen te begrijpen.

Een aparte vorm van dementie is de zgn. progressieve semantische dementie. Taalproblemen zijn de eerste signalen van dit type dementie. De ziekte kent een progressief verloop en is niet te genezen.

De ziekte van Alzheimer en andere soorten dementie kunnen nog niet genezen worden. Wel kunnen patiënten baat hebben bij medicijnen die het proces vertragen. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen; deze bepaalt de inhoud en het resultaat van de logopedische behandeling.

Meer informatie: www.hersenstichting.nl en www.alzheimer-ned.nl

Taal- en spraakstoornissen bij dementie

Wat doet de logopedist?

Praatjuf doet eerst een taal- en spraakonderzoek. De resultaten kunnen vervolgens bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose.

In de behandeling is alles gericht op een goede communicatie tussen de cliënt en de mensen in zijn directe omgeving. Het merendeel van de partners en verzorgers ondervindt namelijk al in het begin van de ziekte problemen in de communicatie met de betreffende persoon. Voorlichting en begeleiding zijn dan ook zeer belangrijk.

Praatjuf kan de cliënt trainen om op een andere manier te spreken of taal anders te gebruiken, bijvoorbeeld met behulp van een agenda of een 'communicatieboek'. Bij problemen met het begrijpen van taal en bij ernstiger dementie wordt de samenwerking met de partner en de omgeving nog belangrijker. Groepstherapie kan bij alle vormen van dementie zinvol zijn om het geleerde toe te passen.

Het onderzoek naar en de behandeling van taal- en spraakstoornissen bij dementie worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door een huisarts of medisch specialist. Als het logopedisch onderzoek en de logopedische behandeling plaatsvindt in een instelling, maakt deze deel uit van de bedprijs of het dagbehandelingstarief.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021