Wat is een vertraagde spraakontwikkeling?

Er is sprake van een vertraagde spraakontwikkeling als een kind met praten duidelijk achterblijft bij zijn leeftijdgenootjes. 

Jonge kinderen beginnen op natuurlijke wijze te praten met onvolledige woorden, bijvoorbeeld ‘toe’ voor ‘stoel’. Sommige kinderen blijven echter langer dan normaal dergelijke 'uitspraakfouten' maken. Dit kan de verstaanbaarheid zo beïnvloeden dat het kind zich niet duidelijk kan maken. Als een kind vijf jaar is, kan het de meeste klanken wel goed uitspreken.

Een vertraagde spraakontwikkeling kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. Er zijn bijvoorbeeld afwijkingen in de tong, lippen en/of het gehemelte. Neurologisch letsel, een verminderd gehoor of een verstandelijke handicap kunnen de spraakontwikkeling ook belemmeren. Soms is de oorzaak van de slechte verstaanbaarheid een zgn. verbale ontwikkelingsdyspraxie, een spraakstoornis die te maken heeft met de beweging van de mond. Het gebeurt echter vaak dat er geen duidelijke oorzaak gevonden wordt voor de vertraagde spraakontwikkeling.

Gewoonlijk zijn het de ouders/verzorgers die zich op zeker moment ongerust gaan maken over het praten van het kind, advies van een logopedist is dan zeker op zijn plaats. Als het kind zich gaat terugtrekken, omdat het niet begrepen wordt, moet eveneens deskundige hulp ingeroepen worden.

Een vertraagde spraakontwikkeling gaat vaak samen met een vertraagde taalontwikkeling, maar niet altijd.

vertraagde spraakontwikkeling?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf onderzoekt welke stoornissen het praten van het kind beïnvloeden. Soms is daarbij onderzoek door een kinderarts of kno-arts nodig.

De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij de 'indirecte' therapie instrueert en begeleidt Praatjuf de ouders of verzorgers bij de manier waarop ze het kind bij het spreken kunnen stimuleren. Bij de 'directe' logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen het kind en de logopedist centraal.

Praatjuf gebruikt verschillende methoden en oefent op speelse wijze met het kind. Er worden luisteroefeningen gedaan waarbij het kind leert om minimale verschillen tussen woorden te onderscheiden. Het zelf correct uitspreken van voor het kind moeilijke klanken en klankcombinaties wordt ook geoefend. Soms krijgt het kind een cassettebandje mee om thuis te oefenen. Een vertraagde spraakontwikkeling kan goed behandeld worden; het resultaat hangt onder andere af van de oorzaak.

Het onderzoek en de behandeling van een vertraagde spraakontwikkeling worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is een nasaliteitsstoornis?

Een andere regelmatig voorkomende stemstoornis is de zgn. nasaliteitsstoornis ofwel neusspraak. De klank van de spraak is dan afwijkend: de stem klinkt te veel of juist te weinig door de neus.

Tijdens het spreken moeten de meeste klanken door de mond worden gevormd. Het zachte gehemelte wordt hierbij opgetrokken. Hierdoor wordt de mondholte aan de achterzijde afgesloten, zodat er geen lucht door de neus ontsnapt. Slechts bij drie klanken, de 'm', 'n' en 'ng', is er geen afsluiting nodig, zodat deze klanken door de neus klinken. Door de werking van het zachte gehemelte kan dus een onderscheid gemaakt worden tussen door de mond gevormde en door de neus gevormde klanken.

Er zijn drie vormen van nasaliteitsstoornis. Allereerst is er de 'open neusspraak'. Deze vorm is het meest storend voor de verstaanbaarheid. Tijdens het praten ontsnapt te veel lucht via de neus bij de klanken die door de mond gevormd worden. De oorzaak van open neusspraak kan een aangeboren lip-, kaak- en/of gehemeltespleet zijn. Andere oorzaken zijn een aangeboren te kort gehemelte, verlamming van de spieren van het zachte gehemelte (na een hersenbloeding bijvoorbeeld) of verminderde spierkracht in het gehemelte (zoals bij multiple sclerose en de ziekte van Parkinson). Soms is gewenning de oorzaak van de gestoorde neusspraak, wat bijvoorbeeld kan gebeuren na verwijdering van de neusamandel.

Ten tweede is er de 'gesloten neusspraak': de spraak klinkt verstopt. De oorzaak kan een scheef neustussenschot zijn, maar ook kunnen een of meer neuspoliepen, een vergrote neusamandel of gezwollen neusslijmvliezen voor te weinig resonantie door de neus zorgen.

Tenslotte kan er een combinatie van beide vormen voorkomen: de 'gemengde neusspraak'.

De kno-arts onderzoekt om welke vorm van neusspraak het gaat en stelt de diagnose.

nasaliteitsstoornis?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf onderzoekt de omvang van de nasaliteitsstoornis en de invloed ervan op de verstaanbaarheid. In sommige gevallen moet eerst medisch of chirurgisch ingegrepen worden, voordat de logopedische behandeling kan beginnen.

Bij de open neusspraak bestaat de behandeling uit oefeningen om de gehemeltespieren te activeren en een energieke uitspraak aan te leren. Bij de gesloten neusspraak ligt het accent op het beter leren gebruiken van de neusweg. De behandeling van de gemengde neusspraak bestaat uit een combinatie. In alle gevallen wordt op een systematische manier het spraakgedrag veranderd.

Praatjuf behandelt ook cliënten bij wie de nasaliteitsstoornis is veroorzaakt door een verworven neurologische aandoening, zoals een beroerte (CVA) of de ziekte van Parkinson. Maaike Hendriks volgde onder meer een bijscholing tot ParkinsonNet-therapeut en ziet regelmatig cliënten die kampen met de gevolgen van de ziekte van Parkinson.

Het onderzoek naar en de behandeling van de afwijkende nasaliteit worden als regel vergoed door vrijwel elke ziektekostenverzekeraar, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is slissen en lispelen?

Slissen of lispelen ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen. Bij slissen wordt de 's' verkeerd uitgesproken. Door te slappe tongspieren of te weinig beheersing van de tongmotoriek, klinkt de 's' onzuiver. In ernstige gevallen wordt het praten hierdoor slecht verstaanbaar en soms als zeer storend ervaren.

Sociaal gezien kan zo'n foute 's' zelfs tot gevolg hebben dat een kind er in de klas mee geplaagd wordt. Volwassenen kunnen problemen verwachten als ze een spreekberoep kiezen. Als de 's' verkeerd wordt uitgesproken, geldt dat vaak ook nog eens voor andere klanken, zoals de 'z', 'sj' en 'zj'.

Slissen kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. De tong wordt bijvoorbeeld naar voren tussen de tanden geduwd, waardoor een onzuivere 's' wordt gehoord. Soms wordt de tong ook naar voren geduwd bij andere klanken, zoals de 't' en de 'd'.

De tong kan ook zijwaarts breed tussen de zijtanden of kiezen worden geschoven. Er ontstaat dan eveneens een onzuivere 's'. Kinderen of volwassenen met een 'open beet' (te veel ruimte tussen de onder- en boventanden), duwen hun tong vaak tussen de opening van de tanden, waardoor een foutieve 's' wordt gehoord.

Door het slissen kan de stand van het gebit beïnvloed worden. De tong duwt in dat geval de tanden uit elkaar met een voorwaartse of zijwaartse beweging. Er kan dan bijvoorbeeld een open beet ontstaan. Gebitscorrectie heeft in zo’n geval alleen effect als ook het slissen en de afwijkende mondgewoonten worden afgeleerd. Slissen gaat namelijk vaak samen met afwijkende mondgewoonten.

Slissen en lispelen?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf onderzoekt eerst de oorzaak van het slissen of lispelen. Tijdens de logopedische behandeling wordt het onderscheid tussen een goede en een foute 's' aangeleerd met luisteren, kijken en voelen. Eerst wordt geoefend om de 's' goed uit te spreken, daarna volgt de goede 's' in lettergrepen, woorden en zinnen. Uiteindelijk moet de goede 's' in het gewone spreken gebruikt kunnen worden.

De logopedist helpt ook de spieren in de mond te versterken met mondmotoriek-oefeningen en leert de tong op de juiste wijze te gebruiken. Het resultaat van de behandeling hangt af van de oorzaak van het slissen, maar ook van andere factoren, zoals leeftijd, motivatie en inzet.

Het onderzoek en de behandeling van slissen of lispelen worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is stotteren?

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze met veel spanning uit de mond geperst. Daarnaast kunnen zich verschillende symptomen voordoen; meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning.

Behalve deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen, zoals het vermijden van situaties, het omzeilen van bepaalde woorden/klanken, het gebrek aan zelfvertrouwen en de angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

Er zijn verschillende theorieën over de oorzaak van stotteren. Vroeger zag men stotteren vooral als aangeleerd gedrag, tegenwoordig als een aanleg tot ontregeling van de zgn. spraakmotorische processen. Denk daarbij aan ademhaling, stemgebruik en articulatie. Emoties en gedachten rondom het spreken hebben ook invloed op stotteren, net als bepaalde omgevingsfactoren.

Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de twee en zeven jaar, maar kan zich ook op latere leeftijd ontwikkelen, bijvoorbeeld tijdens de puberteit.

Bij de meeste kinderen gaat stotteren vanzelf over, maar bij sommige kinderen is behandeling door een logopedist of stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om snel met de therapie te beginnen; dit verhoogt de kans op herstel.

Met de zgn. Screenings Lijst voor Stotteren (SLS) kan worden onderzocht of verwijzing naar een logopedist geïndiceerd is.

Meer informatie over stotteren en het online invullen van de SLS: www.stotteren.nl

Stotteren?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf doet eerst onderzoek doen naar de oorzaak van het stotteren. Zijn er problemen op het gebied van de spraakmotoriek, emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan?  De logopedist gaat na hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren zich bevindt. Bij het opstellen van het behandelprogramma houdt de logopedist rekening met deze ontwikkelingsfase.

Als het gaat om een kind, worden ook de ouders of verzorgers en eventueel het gezin bij de behandeling betrokken. Soms bestaat de begeleiding uit 'indirecte' therapie, waarbij de ouders of verzorgers van het kind voorlichting en advies krijgen. Het kind kan ook zelf 'direct' behandeld worden, maar niet zonder medewerking van zijn omgeving.

Als het gaat om volwassenen bij wie het stotteren zich al verder ontwikkeld heeft, richt de behandeling zich op de factoren die het totale stotterprobleem beïnvloeden: emoties, gedachten en omgeving. Wanneer deze minder invloed hebben op het stotteren, wordt het accent van de behandeling meer verschoven naar de zgn. vloeiendheidstraining. Denk hierbij aan het aanleren van een vertraging van het spreektempo en aan spraaktechnische vaardigheden. De logopedist gebruikt daarbij bijvoorbeeld adem-  en ontspanningsoefeningen.

Het onderzoek en de behandeling van stotteren wordt als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is broddelen?

Broddelen is een spraakstoornis die zich uit als een niet-vloeiende (a-ritmische) en moeilijk verstaanbare spraak. Kenmerken van broddelen zijn een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden (bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van 'televisie'), stopwoordjes, snelle woord- en klankherhalingen en moeilijkheden met het formuleren van gedachten, ook schriftelijk. Broddelen kan samen gaan met hyperactiviteit en een slechte concentratie.

Een luisteraar zal de persoon die broddelt vaak slecht verstaan en reageren met: "Wat zeg je?" De spreker merkt dan wel dat er iets mis is met zijn manier van praten, maar weet niet precies wat. Broddelen is dus ook een communicatiestoornis.

Broddelen lijkt soms op stotteren, omdat er veel herhalingen van woorden en klanken zijn. Een duidelijk verschil met stotteren is echter dat de persoon die broddelt niet opmerkt dat hij spreekt met herhalingen en onduidelijkheden, en degene die stottert meestal wel.

De oorzaak van broddelen is een onvoldoende rijping van het centraal zenuwstelsel. De spraak- en taalontwikkeling verloopt daardoor niet evenwichtig. De volle omvang van het probleem wordt pas duidelijk rond zevenjarige leeftijd, als de periode van de spraak- en taalontwikkeling voltooid is.

Broddelen

Wat doet de logopedist?

Bij kinderen kan de logopedische behandeling van broddelen ook in overleg en in samenwerking met een remedial teacher plaatsvinden. Dit gebeurt vooral bij zgn. risicokinderen: kinderen bij wie een late of vertraagde spraakontwikkeling wordt geconstateerd en bij wie broddelen in de familie voorkomt. Ook kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen hierbij horen.

Bij (jong)volwassenen richt Praatjuf de behandeling vooral op bewustwording van de eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt, naast de ernst van het broddelen, af van het doorzettingsvermogen, het concentratievermogen en de motivatie van de cliënt.

Het onderzoek en de behandeling van broddelen worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

A.L.S. (Amyotrofische Lateraal Scierose)?

Amyotrofische Lateraal Scierose (ALS) is een aandoening waarbij de zenuwcellen en zenuwbanen worden aangetast. Hierdoor kunnen de spieren niet meer gevoed worden en werken, met als gevolg een ernstige spierzwakte. De ziekte kent een progressief verloop en is niet te genezen. ALS komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

ALS openbaart zich in drie vormen, soms tegelijkertijd.  Ten eerste het zgn. armtype, waarbij de eerste symptomen van spierzwakte zich laten zien in een hand. Fijne vingerbewegingen als schrijven of het dichtmaken van knoopjes worden dan onmogelijk. Bij het tweede type, het zgn. beentype, begint de spierzwakte in een been, waardoor bijvoorbeeld traplopen moeilijk wordt. Bij het derde type, het zgn. bulbaire type, zijn vooral de spieren van de tong en de keel betrokken. Dit leidt tot problemen met spreken (slappe tong, zwakke stem), moeite met slikken en kauwen en tenslotte tot ademhalingsstoornissen. De manier waarop ALS zich openbaart, verschilt per persoon. Uiteindelijk zullen echter vrijwel alle spierfuncties achteruitgaan.

ALS tast het verstand niet aan en ook het horen, zien, voelen, proeven en ruiken blijven doorgaans intact. Hoe de ziekte ontstaat is nog niet bekend; er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaak en mogelijke geneeswijze van ALS.

Meer informatie over ALS: www.vsn.nl

A.L.S. (Amyotrofische Lateraal Scierose)?

Wat doet de logopedist?

Via de huisarts of medisch specialist, bijvoorbeeld neuroloog, wordt een cliënt naar Praatjuf verwezen. De logopedist zal dan onderzoek doen naar de problemen met spreken, kauwen, slikken en ademen, en de ontstane beperkingen. Het functioneren van de spieren in het hoofd- en halsgebied wordt onderzocht en de verstaanbaarheid wordt beoordeeld.

De behandeling van Praatjuf is er onder andere op gericht om de communicatie tijdens het hele ziekteproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Er kunnen oefeningen worden gegeven om de restende mogelijkheden van stem en spraak zo goed mogelijk te gebruiken. De cliënt en zijn directe omgeving krijgen adviezen en worden begeleid, ook wanneer er een hulpmiddel ter ondersteuning van de communicatie nodig is. Bij slik-, kauw- en ademproblemen probeert de logopedist de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Het onderzoek en de behandeling bij ALS worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is dysartrie?

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, het stemgebruik en de uitspraak onvoldoende.

Dysartrie kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een beroerte, een hersentumor, een ongeval, een spierziekte (ALS) of door een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen treffen voornamelijk oudere mensen, maar ook bij jongeren kan dysartrie ontstaan.

De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem, eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan. Bij dysartrie als gevolg van een beroerte is vaak sprake van een verlamming aan een kant van het gezicht, waardoor de mimiek verandert. Ook kunnen hierdoor speekselverlies en slikproblemen optreden.

Meer informatie over dysartrie: www.communicationdisorders.net/MotorSpeech

Dysartie

Wat doet de logopedist?

Praatjuf doet onderzoek naar het functioneren en het gevoel van de spieren in het gezicht. Ook worden de stem en de verstaanbaarheid door de logopedist beoordeeld.

De behandeling is erop gericht om de verstaanbaarheid te verbeteren. De speciaal opgeleide logopedisten van Praatjuf leren de cliënt om optimaal gebruik te maken van zijn mogelijkheden. In het algemeen wordt vanuit een juiste (symmetrische) lichaamshouding aandacht besteed aan de mondmotoriek, de uitspraak, het ademen en het stemgebruik. De cliënt en zijn directe omgeving krijgen adviezen. De resultaten van de behandeling zijn mede afhankelijk van de ernst en de aard van de aandoening.

Wanneer de cliënt ondanks de logopedische behandeling toch niet verstaanbaar kan leren spreken, zoekt Praatjuf samen met de cliënt naar een geschikt communicatiemiddel. Dit kan een gebaren- of tekensysteem zijn, of een elektronisch communicatiehulpmiddel.

Praatjuf behandelt ook cliënten bij wie dysartrie is veroorzaakt door een verworven neurologische aandoening. Maaike Hendriks en andere teamleden zien regelmatig cliënten bij wie de spraakstoornis is ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte of door de ziekte van Parkinson. Maaike Hendriks volgde een bijscholing tot Parkinson-Net-therapeut.

Het onderzoek en de behandeling van dysartrie worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist. Logopedische behandeling in een instelling is bij de bedprijs of in het dagbehandelingstarief inbegrepen. Patiënten die thuis wonen, kunnen door een vrijgevestigd logopedist behandeld worden.

Wat is verbale ontwikkelingsdyspraxie?

Bij sommige kinderen komt het praten niet of moeizaam op gang. Een van de oorzaken van het niet of verkeerd spreken kan een zgn. verbale ontwikkelingsdyspraxie zijn. Deze spraakstoornis heeft te maken met de beweging van de mond: de mond wil niet op de juiste manier bewegen. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de mondbewegingen die nodig zijn voor het praten.

Door deze spraakstoornis zijn de klanken soms onherkenbaar of ze komen op de verkeerde plaats in het woord terecht. Het komt voor dat het kind een bepaalde klank in het ene woord wel kan maken en in het andere woord niet. Soms is het zelfs zo dat een klank of woord op zeker moment wel uitgesproken kan worden en op een ander moment niet.

Ook andere activiteiten van de mond kunnen problemen geven,  zoals eten, drinken, blazen en zuigen.

Het niet of slecht spreken leidt tot problemen in de communicatie: het kind kan niet duidelijk maken wat het wil en wordt niet begrepen door zijn omgeving. Kinderen met deze problemen hebben deskundige hulp nodig, want het gaat om een stoornis die zich niet vanzelf herstelt.

Ontwikkelingsdyspraxie?

Wat doet de logopedist?

Praatjuf onderzoekt de spraak en de mondmotoriek van het kind, observeert het eten en drinken, en stelt een diagnose. Nader onderzoek door een medisch specialist kan nodig zijn.

De logopedische therapie van Praatjuf is gericht op het leren aansturen van de spraakbewegingen. De logopedist leert het kind om nauwkeurig de bewegingen van tong, lippen, kaken en gehemelte te maken.

Op een speelse manier worden ook de spraakklanken apart geoefend, gekoppeld aan symbolen en/of gebaren. De oefeningen worden steeds moeilijker: eerst dezelfde klank achterelkaar oefenen, dan afwisselen met een andere klank, afwisselen met meer dan twee klanken enzovoorts. Het kind wordt hierdoor vaardiger in het sturen van de bewegingen van de mond. Dit lukt niet met een paar keer oefenen, maar vereist een geregelde en consequente training, ook thuis.

De duur en resultaten van de logopedische therapie zijn afhankelijk van de ernst van de uitspraakproblemen en van het moment waarop de therapie begonnen is. De therapie kan al op zeer jonge leeftijd, vanaf twee à drie jaar, starten.

Het onderzoek en de behandeling van een verbale ontwikkelingsdyspraxie worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij bewegingsstoornissen optreden. De meest opvallende verschijnselen zijn beven, spierstijfheid en bewegingstraagheid. De ziekte kent een progressief verloop en is niet te genezen.

Naast bewegingsstoornissen in een of beide lichaamshelften, kan ook het spreken aangedaan zijn. Er kunnen zich problemen voordoen met de coördinatie van de adem. De stem wordt zachter. Door stijve gelaatsspieren verslechtert de uitspraak en wordt de mimiek minder duidelijk. Het spreken klinkt vaak monotoon en vlak. Ook is het moeilijk om steeds in hetzelfde tempo te blijven spreken: het tempo wordt steeds hoger en daardoor vermindert de verstaanbaarheid. De verstaanbaarheid is bovendien erg wisselend. Dit alles leidt tot problemen in de communicatie.

Ook eten en drinken kunnen problemen opleveren. Het kauwen wordt minder krachtig en de men verslikt zich vaker, vooral bij drinken. Overtollig speeksel wordt niet automatisch weggeslikt en in combinatie met een minder krachtige mondsluiting, kan dan speekselverlies optreden.

Meer informatie: www.parkinson-vereniging.nl

Ziekte van Parkinson

Wat doet de logopedist?

Praatjuf onderzoekt de beperkingen van de adem, stem en articulatie (uitspraak). Ook de problemen met eten en drinken worden door de logopedist in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de cliënt,  eventueel ook met de familie.

In overleg met de cliënt wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. Doel van de logopedische behandeling is meestal het verbeteren van de communicatie en de verstaanbaarheid. De logopedist werkt samen met de cliënt aan de juiste ademhaling, het stemgebruik, de articulatie en het spreektempo.

De logopedist geeft ook adviezen om het eten en drinken te vergemakkelijken. Indien nodig wordt advies gegeven om zo goed mogelijk om te gaan met de communicatieproblemen, zowel aan de cliënt als aan zijn familie en/of verzorgers.

Als verbetering niet meer mogelijk is, kan de logopedist adviseren en begeleiding geven bij de keuze van hulpmiddelen, zoals aangepast bestek of drinkgerei en ondersteunende communicatiehulpmiddelen.

Praktijkhouder van Praatjuf Maaike Hendriks volgde onder meer een bijscholing tot ParkinsonNet-therapeut en ziet regelmatig cliënten die kampen met de gevolgen van de ziekte van Parkinson.

Het onderzoek en de behandeling bij de ziekte van Parkinson worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021